سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

هر که در دام قناعت تن نزد چون عنکبوت

هر دو دستش چون مگس از حرص دایم بر سرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - هر که در دام قناعت تن نزد چون عنکبوت

iv ;i nv nhl rkhuj jk kcn ],k uk;f,j

iv n, nsja ],k l's hc pvw nhdl fv svsj

تعداد ابیات منتشر شده : 508095