سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

دیده بیدار، صائب می برد فیض از جهان

هر چه مینا جمع می سازد برای ساغرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - دیده بیدار، صائب می برد فیض از جهان

ndni fdnhv، whئf ld fvn tdq hc [ihk

iv ]i ldkh [lu ld shcn fvhd shyvsj

تعداد ابیات منتشر شده : 509490