سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

بخت سبز از قلزم گردون سیمابی مجوی

گریه ای سر کن که آن عنبر درین دریا پرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - بخت سبز از قلزم گردون سیمابی مجوی

foj sfc hc rgcl 'vn,k sdlhfd l[,d

'vdi hd sv ;k ;i Hk ukfv nvdk nvdh \vsj

تعداد ابیات منتشر شده : 509640