سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

پش چشم هر که از غفلت نیاورده است آب

تلخی بیداری از خواب سحر شیرین ترستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - پش چشم هر که از غفلت نیاورده است آب

\a ]al iv ;i hc ytgj kdh,vni hsj Hf

jgod fdnhvd hc o,hf spv advdk jvsj

تعداد ابیات منتشر شده : 509490