سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

سرد مهری زندگی را بی حلاوت می کند

میوه های گرمسیری بیشتر شیرین ترستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - سرد مهری زندگی را بی حلاوت می کند

svn livd ckn'd vh fd pgh,j ld ;kn

ld,i ihd 'vlsdvd fdajv advdk jvsj

تعداد ابیات منتشر شده : 509490