سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

ما ز نعمت با زبان شکر قانع گشته ایم

برگ این نخل برومند از ثمر شیرین ترستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - ما ز نعمت با زبان شکر قانع گشته ایم

lh c kulj fh cfhk a;v rhku 'aji hdl

fv' hdk kog fv,lkn hc elv advdk jvsj

تعداد ابیات منتشر شده : 509490