سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

با دو رویان، یک جهت یکرنگ نتواند شدن

پیش عارف خار از گلهای رعنا بهترستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - با دو رویان، یک جهت یکرنگ نتواند شدن

fh n, v,dhk، d; [ij d;vk' kj,hkn ank

\da uhvt ohv hc 'gihd vukh fijvsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165