سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

پیش چشم ما که منظورست حسن عاقبت

خط مشکین صائب از زلف چلیپا بهترستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - پیش چشم ما که منظورست حسن عاقبت

\da ]al lh ;i lkz,vsj psk uhrfj

ox la;dk whئf hc cgt ]gd\h fijvsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165