سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

آب چشم از دامن پاکان به جایی می رسد

شمع اگر در گوشه محراب باشد بهترستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - آب چشم از دامن پاکان به جایی می رسد

Hf ]al hc nhlk \h;hk fi [hdd ld vsn

alu h'v nv ',ai lpvhf fhan fijvsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165