سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

سرو بی حاصل اگر از جا نخیزد گو مخیز

پای چوبین در حنای خواب باشد بهترستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - سرو بی حاصل اگر از جا نخیزد گو مخیز

sv, fd phwg h'v hc [h kodcn ', lodc

\hd ],fdk nv pkhd o,hf fhan fijvsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165