سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

شبنمی کز جرعه گلها خمارش نشکند

طالب خورشید عالمتاب باشد بهترستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - شبنمی کز جرعه گلها خمارش نشکند

afkld ;c [vui 'gih olhva ka;kn

xhgf o,vadn uhgljhf fhan fijvsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165