سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

می کشد سر رشته جولان به دریا سیل را

کار عاشق با دل بی تاب باشد بهترستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - می کشد سر رشته جولان به دریا سیل را

ld ;an sv vaji [,ghk fi nvdh sdg vh

;hv uhar fh ng fd jhf fhan fijvsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165