سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

با دل روشن چه بگشاید ز تقریر زبان؟

شمع اگر خاموش در مهتاب باشد بهترستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - با دل روشن چه بگشاید ز تقریر زبان؟

fh ng v,ak ]i f'ahdn c jrvdv cfhk?

alu h'v ohl,a nv lijhf fhan fijvsj

 • جستجوی جان من در همه ی آثار
 • جستجوی کاذب در همه ی آثار
 • جستجوی مسعود در همه ی آثار
 • جستجوی هوس باد بهارم در حافظ
 • جستجوی مرگ در حافظ
 • جستجوی زینب در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی شب تیره را هست امید بام در سلمان ساوجی
 • جستجوی شمشیر زدن در عراقی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165