سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

گر چه از سنگ ملامت کوه از جا می رود

عاشقان را لنگر صبر و قرار دیگرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - گر چه از سنگ ملامت کوه از جا می رود

'v ]i hc sk' lghlj ;,i hc [h ld v,n

uharhk vh gk'v wfv , rvhv nd'vsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165