سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

پیش بت هر چند باشد کافر اصلی عزیز

دین به غارت دادگان را اعتبار دیگرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - پیش بت هر چند باشد کافر اصلی عزیز

\da fj iv ]kn fhan ;htv hwgd ucdc

ndk fi yhvj nhn'hk vh hujfhv nd'vsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165