سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

سیل معذورست اگر منزل نمی داند که چیست

بحر را هر موج آغوش و کنار دیگرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - سیل معذورست اگر منزل نمی داند که چیست

sdg lub,vsj h'v lkcg kld nhkn ;i ]dsj

fpv vh iv l,[ Hy,a , ;khv nd'vsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165