سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

گر چه در زندان عزلت می توان آسوده زیست

با زمین هموار گردیدن حصار دیگرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - گر چه در زندان عزلت می توان آسوده زیست

'v ]i nv cknhk ucgj ld j,hk Hs,ni cdsj

fh cldk il,hv 'vndnk pwhv nd'vsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165