سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

هر رگ سنگی پی آزار ما دیوانگان

در کف اطفال، نبض بی قرار دیگرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - هر رگ سنگی پی آزار ما دیوانگان

iv v' sk'd \d Hchv lh nd,hk'hk

nv ;t hxthg، kfq fd rvhv nd'vsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165