سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

از لب سیراب او امیدوار بوسه را

هر جواب خشک، تیغ آبدار دیگرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - از لب سیراب او امیدوار بوسه را

hc gf sdvhf h, hldn,hv f,si vh

iv [,hf oa;، jdy Hfnhv nd'vsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165