سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

تنگ چشمان دام در راه هما می گسترند

دام ما را چشم بر راه شکار دیگرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - تنگ چشمان دام در راه هما می گسترند

jk' ]alhk nhl nv vhi ilh ld 'sjvkn

nhl lh vh ]al fv vhi a;hv nd'vsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165