سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

پیش آن کس کز دل گرم است در آتش مدام

هر دم سردی نسیم نوبهار دیگرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - پیش آن کس کز دل گرم است در آتش مدام

\da Hk ;s ;c ng 'vl hsj nv Hja lnhl

iv nl svnd ksdl k,fihv nd'vsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165