سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

می شود در دور خط عاشق ز جانان کامیاب

بیشتر گردد دعا در دامن شب مستجابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - می شود در دور خط عاشق ز جانان کامیاب

ld a,n nv n,v ox uhar c [hkhk ;hldhf

fdajv 'vnn nuh nv nhlk af lsj[hfتعداد ابیات منتشر شده : 206266