سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

دارد از حوض مصفا در کنار آیینه ها

تا نگردد غافل از نظاره خود یک زمانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - دارد از حوض مصفا در کنار آیینه ها

nhvn hc p,q lwth nv ;khv Hddki ih

jh k'vnn yhtg hc kzhvi o,n d; clhkتعداد ابیات منتشر شده : 251627