سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

یارب ز چشم زخم خمارش نگاه دار

باغ از بنفشه سرمه مستی کشیده استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - یارب ز چشم زخم خمارش نگاه دار

dhvf c ]al col olhva k'hi nhv

fhy hc fktai svli lsjd ;adni hsjتعداد ابیات منتشر شده : 285727