سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

مردیم درین خانه دلگیر قفس، چند

از شوق هم آغوشی پرواز توان سوخت؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - مردیم درین خانه دلگیر قفس، چند

lvndl nvdk ohki ng'dv rts، ]kn

hc a,r il Hy,ad \v,hc j,hk s,oj?تعداد ابیات منتشر شده : 288224