سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

واسوختگی شیوه ما نیست، وگرنه

از یک سخن سرد دل ناز توان سوختآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - واسوختگی شیوه ما نیست، وگرنه

,hs,oj'd ad,i lh kdsj، ,'vki

hc d; sok svn ng khc j,hk s,ojتعداد ابیات منتشر شده : 285739