سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

از جلوه بیاسا که ز بیداد خزان سرو

آزاد ازان است که یک جای مقیم استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - از جلوه بیاسا که ز بیداد خزان سرو

hc [g,i fdhsh ;i c fdnhn ochk sv,

Hchn hchk hsj ;i d; [hd lrdl hsj


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586