سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

از وصل، ملال دل خرم نمکین است

در دامن گل گریه شبنم نمکین استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - از وصل، ملال دل خرم نمکین است

hc ,wg، lghg ng ovl kl;dk hsj

nv nhlk 'g 'vdi afkl kl;dk hsjتعداد ابیات منتشر شده : 292199