سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

روی دل این خسته به آن چشم سخنگوست

چون عقده مرا چشم به آن گوشه ابروستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - روی دل این خسته به آن چشم سخنگوست

v,d ng hdk osji fi Hk ]al sok',sj

],k urni lvh ]al fi Hk ',ai hfv,sjتعداد ابیات منتشر شده : 373712