سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

روی دل این خسته به آن چشم سخنگوست

چون عقده مرا چشم به آن گوشه ابروستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - روی دل این خسته به آن چشم سخنگوست

v,d ng hdk osji fi Hk ]al sok',sj

],k urni lvh ]al fi Hk ',ai hfv,sj


 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285429