سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

روی دل این خسته به آن چشم سخنگوست

چون عقده مرا چشم به آن گوشه ابروستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - روی دل این خسته به آن چشم سخنگوست

v,d ng hdk osji fi Hk ]al sok',sj

],k urni lvh ]al fi Hk ',ai hfv,sj


 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630