سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

ز راه چشم، غم در جان غم فرسود می پیچد

ز روزن در مصیبت خانه ما دود می پیچدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - ز راه چشم، غم در جان غم فرسود می پیچد

c vhi ]al، yl nv [hk yl tvs,n ld \d]n

c v,ck nv lwdfj ohki lh n,n ld \d]n


 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630