سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

شاخ از شکوفه پنبه سرانجام می کند

از بهر داغ لاله که در خون نشسته استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - شاخ از شکوفه پنبه سرانجام می کند

aho hc a;,ti \kfi svhk[hl ld ;kn

hc fiv nhy ghgi ;i nv o,k kasji hsjتعداد ابیات منتشر شده : 327341