سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

افسانهٔ نسیم به خوابش نمی کند

از نالهٔ که بوی گل از خواب جسته است؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - افسانهٔ نسیم به خوابش نمی کند

htshkiٔ ksdl fi o,hfa kld ;kn

hc khgiٔ ;i f,d 'g hc o,hf [sji hsj?تعداد ابیات منتشر شده : 327355