سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

تر نگردد از زر قلبی که در کارش کنند

یوسف بی طالع ما گرگ باران دیده استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - تر نگردد از زر قلبی که در کارش کنند

jv k'vnn hc cv rgfd ;i nv ;hva ;kkn

d,st fd xhgu lh 'v' fhvhk ndni hsjتعداد ابیات منتشر شده : 414990