سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

عمری است خبر از دل و دلدار ندارم

با شیشه پریزاد من از دست پریده ستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - عمری است خبر از دل و دلدار ندارم

ulvd hsj ofv hc ng , ngnhv knhvl

fh adai \vdchn lk hc nsj \vdni sjتعداد ابیات منتشر شده : 327384