سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

گر هزارست بلبل این باغ

همه را نغمه و ترانه یکی استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - گر هزارست بلبل این باغ

'v ichvsj fgfg hdk fhy

ili vh kyli , jvhki d;d hsjتعداد ابیات منتشر شده : 331673