سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

خنده در چشم آب گرداند

ماتم و سور این زمانه یکی استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - خنده در چشم آب گرداند

okni nv ]al Hf 'vnhkn

lhjl , s,v hdk clhki d;d hsjتعداد ابیات منتشر شده : 331658