سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

جانها هوای عالم بالا نمی کنند

این شعله ها صعود فراموش کرده اندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - جانها هوای عالم بالا نمی کنند

[hkih i,hd uhgl fhgh kld ;kkn

hdk augi ih wu,n tvhl,a ;vni hknتعداد ابیات منتشر شده : 364441