سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ظهیر فاریابی

در نفاذ امور نتوان گفت

که مر او را فلک ز اشباه استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ظهیر فاریابی - در نفاذ امور نتوان گفت

nv kthb hl,v kj,hk 'tj

;i lv h, vh tg; c hafhi hsjتعداد ابیات منتشر شده : 414990