سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ظهیر فاریابی

یعنی که بخت حجله بلقیس وقت را

آورد بخت پیش سلیمان روزگارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ظهیر فاریابی - یعنی که بخت حجله بلقیس وقت را

dukd ;i foj p[gi fgrds ,rj vh

H,vn foj \da sgdlhk v,c'hv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165