سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ظهیر فاریابی

صوفی برای لقمه کند قصد خانگاه

رهبان برای زله نماید بساط دیرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ظهیر فاریابی - صوفی برای لقمه کند قصد خانگاه

w,td fvhd grli ;kn rwn ohk'hi

vifhk fvhd cgi klhdn fshx ndvتعداد ابیات منتشر شده : 251627