سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ظهیر فاریابی

قلمت روز و شب کشان در پا

طره جعد و گیسوی مفتولآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ظهیر فاریابی - قلمت روز و شب کشان در پا

rglj v,c , af ;ahk nv \h

xvi [un , 'ds,d ltj,g

تعداد ابیات منتشر شده : 509640