سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبدالواسع جبلی

دیار و شهر و بوم و خاک روم و هند و ترک و چین

بلاد و ملک و حد و مرز شرق و غرب و بحر و برآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عبدالواسع جبلی - دیار و شهر و بوم و خاک روم و هند و ترک و چین

ndhv , aiv , f,l , oh; v,l , ikn , jv; , ]dk

fghn , lg; , pn , lvc avr , yvf , fpv , fvتعداد ابیات منتشر شده : 288239