سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبدالواسع جبلی

چو چرخ از مهر و زر از مُهر و فرق از تاج و باغ از گل

چو جسم از روح و چشم از نور و مغز از عقل و شخص از سرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عبدالواسع جبلی - چو چرخ از مهر و زر از مُهر و فرق از تاج و باغ از گل

], ]vo hc liv , cv hc lُiv , tvr hc jh[ , fhy hc 'g

], [sl hc v,p , ]al hc k,v , lyc hc urg , aow hc sv


 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364468