سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبدالواسع جبلی

یکی با فطنت لقمان یکی با بهجت سحبان

یکی با قوت رستم یکی با صولت حیدرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عبدالواسع جبلی - یکی با فطنت لقمان یکی با بهجت سحبان

d;d fh txkj grlhk d;d fh fi[j spfhk

d;d fh r,j vsjl d;d fh w,gj pdnvتعداد ابیات منتشر شده : 285767