سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبدالواسع جبلی

شکسته مهره اندر سر گسسته گردن اندر تن

کفیده دیده اندر رخ دریده زهره اندر برآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عبدالواسع جبلی - شکسته مهره اندر سر گسسته گردن اندر تن

a;sji livi hknv sv 'ssji 'vnk hknv jk

;tdni ndni hknv vo nvdni civi hknv fv

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474642