سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبید زاکانی

زان می چون لعل ناب کز مدد او مدام

عیش بود بر دوام عمر بود خوشگوارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عبید زاکانی - زان می چون لعل ناب کز مدد او مدام

chk ld ],k gug khf ;c lnn h, lnhl

uda f,n fv n,hl ulv f,n o,a',hvتعداد ابیات منتشر شده : 251627