سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبید زاکانی

زان می چون لعل ناب کز مدد او مدام

عیش بود بر دوام عمر بود خوشگوارآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 59270