سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبید زاکانی

حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری

به آب دیده خونین نبشته صورت حالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عبید زاکانی - حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری

pnde uar ]i ph[j ;i fv cfhk Hvd

fi Hf ndni o,kdk kfaji w,vj phg

تعداد ابیات منتشر شده : 508170