سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبید زاکانی

پیش از تو از آن دگری بود جهان

بعد از تو از آن دگری باشد هانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عبید زاکانی - پیش از تو از آن دگری بود جهان

\da hc j, hc Hk n'vd f,n [ihk

fun hc j, hc Hk n'vd fhan ihk


 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی بلبل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی معنی در خاقانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712