سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبید زاکانی

وزین سخن بگذشتیم و یک غزل ماندست

تو خوش حدیث کنی سعدیا بیا و بیارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عبید زاکانی - وزین سخن بگذشتیم و یک غزل ماندست

,cdk sok f'bajdl , d; ycg lhknsj

j, o,a pnde ;kd sundh fdh , fdhv

تعداد ابیات منتشر شده : 508665