سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبید زاکانی

شکر به شکر نهم در دهان مژده دهان

اگر تو باز برآری حدیث من به دهانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عبید زاکانی - شکر به شکر نهم در دهان مژده دهان

a;v fi a;v kil nv nihk lVni nihk

h'v j, fhc fvHvd pnde lk fi nihk

تعداد ابیات منتشر شده : 508170